UVJETI KORIŠTENJA

Pravne informacije

 

1. PREDMET

1.1 Ove mrežne stranice ('Stranice') pružaju informacije općenito o vozilima i automobilima, a posebice o cjelokupnoj usluzi leasinga s cjelovitom uslugom i upravljanja voznim parkom.

1.2 Ovo su opći uvjeti ('Uvjeti') koji se primjenjuju na korisnikov ('vi' ili 'vaš') pristup i uporabu sadržaja koje vam nude ALD International i ALD Francuska ('ALD', 'mi', 'naš') na ovim Stranicama.

1.3 Mrežne stranice: www.ald-automotive.hr vodi i održava:

ALD International SA, društvo osnovano i postojeće prema francuskim zakonima, registrirano u Nanterreu (Francuska), pod matičnim brojem društva B 417 689 395, sa sjedištem na adresi 15, allées de l'Europe, 92588 Clichy Cedex, Francuska.

Za sadržaj je odgovoran: ALD Automotive d.o.o., Betinska 1, Veliko Polje, 10010 Zagreb,Hrvatska.

1.4 Molimo, pažljivo pročitajte ove Uvjete. Pristupom i korištenjem Stranica, potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete te da ste suglasni sa svim odredbama Uvjeta, a koje su za vas obvezujuće.

 

2. VLASNIČKA PRAVA

2.1 Isključivo vam je dopušteno pravično korištenje riječi i oznaka povezanih s ALD-om, što uključuje, ali nije ograničeno na stilizirane prikaze, sve povezane logotipe i simbole te kombinacije prethodno navedenog s drugim riječima i oznakama ('Žigovi') te se nećete koristiti Žigovima: (i) kao vlastitim žigovima ili njihovim dijelovima; (ii) na način za koji je izgledno da će uzrokovati konfuziju; (iii) kako biste označili proizvode ili usluge na koje se ne odnose; (iv) čime se podržavaju ili na drugi način promiču proizvodi ili usluge na koje se ne odnose; ili (v) ni na koji način kojime bi se moglo naštetiti ugledu ALD-a ili njegovih društava kćeri i povezanih društava ('Povezana društva').

2.2 Prihvaćate i suglasni ste da je sadržaj, uključujući, ali ne ograničeno na podatke, bazu podataka, informacije, materijalne tekstove, slike, fotografije, softver, funkcionalnosti i grafiku sadržanu na Stranicama ili koji su na njoj dostupni ('Sadržaj'), bez obzira na to je li vam ih predstavio ADL ili treća osoba, zaštićen autorskim pravima, žigovima, uslužnim žigovima, patentima ili drugim vlasničkim pravima te zakonom. Sva su prava izričito pridržana.

2.3 Nije vam dopušteno, osim u mjeri dopuštenoj važećim zakonima i propisima ili ako je drugačije dogovoreno (u cijelosti ili djelomično):

- kopirati, objavljivati, mijenjati, ponovno formatirati, prikazivati, distribuirati, licencirati, prenositi, prodavati, izvoditi, objavljivat, prenositi, povezivati, preinačivati, obavljati funkcionalnu analizu softvera ili rastavljati Sadržaj; ili

- ukloniti, izmijeniti ili prikriti Sadržaj ni na koji način ili se na drugi način koristiti bilo kojim materijalima dobivenima tijekom korištenja Stranica osim kako je navedeno u ovom dokumentu; ili

- kopirati ili se koristiti Sadržajem u bilo kakve komercijalne svrhe; ili

- ukloniti, prikriti ili promijeniti autorska prava, žigove i ostale obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva obuhvaćene Sadržajem.

2.4 Pristup i korištenje ovih Stranica isključivo vam je dopušteno na način naveden u ovim Uvjetima.

2.5 Osim ako nije drugačije određeno, nijedna odredba ovih Uvjeta neće predstavljati dodjelu bilo kakvih ekskluzivnih licencija ili prijenos prava u vašu korist u odnosu na sva prava intelektualnog vlasništva ili vlasnička prava koja pripadaju društvu ALD, njegovim Povezanim društvima ili trećim osobama. Na izričit način vam se zabranjuje prodaja, opskrba, posudba ili najam cjelokupnog ili dijela Sadržaja trećim osobama, na način da im dodjeljujete korisničke licencije ili da im Sadržaj činite dostupnim na bilo koji način, putem pravnih radnji, bez prethodne pisane suglasnosti ALD-a.

2.6 Kao iznimka, određeni dijelovi Sadržaja su/možda su u vlasništvu njihovih autora.

 

3. SADRŽAJ KOJI VAM JE PONUĐEN NA STRANICAMA

3.1 Sadržaj koji vam je ponuđen na Stranicama isključivo je informativne prirode. Vaša je odgovornost da se informirate prije pristupanja i uporabe Stranica na bilo koji način koji odgovara vašim potrebama i koji je ažuriran.

Sadržaj se povremeno ažurira i/ili mijenja te biste ga trebali redovito provjeravati kako biste osigurali da imate posljednje ažurirane i/ili izmijenjene podatke. ALD pridržava pravo ažuriranja i/ili izmjene Sadržaja u bilo kojem trenutku. Kontinuiranim pristupom i korištenjem Sadržaja smatrat će se da ste prihvatili njegova ažuriranja i/ili izmjene.

3.2 Iako ulažemo redovite napore kako bismo vam pružali točan Sadržaj, ni ALD ni njegovi dobavljači ili zaposlenici, ni njegova Povezana društva te njihovi dobavljači i zaposlenici, ne daju nikakva jamstva, bilo da su izričita ili da se podrazumijevaju te ne preuzimaju pravnu odgovornost (u zakonom dopuštenoj mjeri) ili odgovornost za prikladnost, pouzdanost, pravovremenost, točnost ili potpunost Sadržaja.

3.3 Pristup i korištenje Sadržaja može biti ograničeno za određene osobe ili u određenim zemljama. Što se tiče navedenog, molimo da provjerite jeste li zakonski ovlašteni za pristup Sadržaju i za njegovo korištenje.

3.4 Nismo odgovorni za hipertekstove s poveznicama postavljene na drugim stranicama, posebno u odnosu na sadržaj tih stranica. Nismo odgovorni ni za hipertekstove s poveznicama koje upućuju na ove stranice te je za sve zabranjeno postavljanje takvih poveznica bez prethodnog izričitog ovlaštenja. Također vas molimo da ne postavljate poveznice (deep-linking) koje vode na Stranice ni u koje svrhe osim na temelju naše izričite pisane suglasnosti.

3.5 Također pridržavamo pravo uključivanja oglasa po našem izboru na dokumente naše Stranice.

 

4. ODGOVORNOST

4.1 ALD ne jamči da će Stranice funkcionirati bez prekida ili pogrešaka u radu. Posebno, rad Stranice može biti trenutačno obustavljen radi održavanja, ažuriranja ili tehničkih poboljšanja. ALD također nije odgovoran za neispravno funkcioniranje, nemogućnost pristupa ili loših uvjeta korištenja Stranica posebno zbog neodgovarajuće opreme, smetnji povezanih s pružateljem usluga Interneta, zasićenosti internetske mreže i zbog svih ostalih razloga koji nisu s nama povezani.

4.2 Ni ALD ni njegova Povezana društva nisu odgovorna za gubitak korištenja, zarade ili podataka ni za bilo kakve neizravne, posebne i posljedične štete ili gubitke, bez obzira na to jesu li takvi gubici ili štete proizašli iz ugovorne obveze, nemara ili izvanugovorne odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na navedeno, sve gubitke povezane s:

- vašim korištenjem Stranica ili oslanjanje na Sadržaj ili bilo kakvim gubitkom Sadržaja koji proizlaze iz kašnjenja, neisporuke, propuštenih isporuka ili prekida usluge; i

- eventualnim postojećim nedostacima ili s bilo kakvim troškovima, gubicima dobiti ili posljedičnom štetom koji proizlaze iz vašeg korištenja ili vaše nemogućnosti korištenja ili pristupa ili kvara, obustave, povlačenja Stranica u cijelosti ili djelomično; i

- vašim nepridržavanjem ili nepridržavanjem društava ili tijela koje zastupate, uputa za instaliranje softvera Stranica.

4.3 U najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, objavljujemo ove Stranice i njihov Sadržaj po načelu 'u stanju kakvom jest' te se odričemo svih uvjeta, izjava i jamstava koja se u ovim Uvjetima podrazumijevaju ili su u njih uvrštena, na temelju zakona ili na drugačiji način. Jedini način da ispravite kršenje ovih Uvjeta jest prestanak korištenja ovih Stranica.

4.4 ALD će uložiti redovite napore kako bi osigurao da Stranice ne sadrže netočne podatke, pogreške, viruse ili nedostatke; međutim, ALD ne jamči da se na Stranicama neće pojavljivati navedeni nedostaci.

 

5. OBEŠTEĆENJE

Dužni ste obeštetiti društvo ALD i njegova Povezana društva te ih nećete smatrati odgovornima za potraživanja trećih osoba u odnosu na gubitke, troškove, tužbe, postupke, zahtjeve, naknade štete, izdatke (uključujući uobičajene troškove zastupanja i izdatke), ili za bilo kakva dugovanja koja je pretrpjelo društvo ALD ili koja su nastala u odnosu na društvo kao rezultat ili na temelju pristupa i uporabe Stranica ili vašeg kršenja i nepridržavanja ovih Uvjeta.

 

6.  IZMJENE I DOPUNE UVJETA

ALD pridržava pravo izmijeniti i dopuniti ove internetske Uvjete u bilo kojem trenutku. Pristupom i korištenjem Stranicama prihvaćate da su aktualni Uvjeti za vas obvezujući u trenutku vašeg pristupa i korištenja. Stoga biste trebali provjeriti ove Uvjete svaki puta kada pristupate Stranicama i kada se njima koristite.

 

7. OBUSTAVA I PRESTANAK PRISTUPA I KORIŠTENJA STRANICA

7.1 Društvo ALD može obustaviti pristup Stranicama i njihovo korištenje (i) radi radova popravka i održavanja i (ii) kako bi povremeno ažuriralo i/ili izmijenilo Sadržaj te (iii) u slučaju da smatramo da ste vi ili bilo tko kome ste dali svoju zaporku sigurno ili evenutalno prekršili ove Uvjete.

7.2 Društvo ALD može prekinuti pristup i korištenje Stranicama ako ALD prestane objavljivati Stranice iz bilo kojeg razloga.

7.3 Društvo ALD će uložiti uobičajene napore kako bi vas što prije obavijestilo i kako bi vam objasnilo razloge prestanka. U tom slučaju i dalje imate pravo kontaktirati s administratorom.

U svim navedenim slučajevima nećete imati pravo na obeštećenje ili financijsku kompenzaciju ni iz kojeg razloga.

 

8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

8.1 Ove su Stranice u skladu s našim pravilima zaštite privatnosti kako su definirana u publiciranoj Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://www.aldautomotive.hr/privacy_policy. O samom sadržaju odnosnog dokumenta te svim pitanjima prikupljanja, obrade te zaštite osobnih podataka pozivamo Vas informirati se uvidom u odnosni dokument. 

 

9. OPĆENITO

9.1 Mjerodavno pravo i pravna nadležnost – ovi su Uvjeti u nadležnosti suda u Zagrebu.
9.2 Salvatorna klauzula – Na ove se Uvjete primjenjuje salvatorna klauzula u smislu da se svaka odredba koju bilo koji nadležni sud smatra nezakonitom ili neprovedivom smatra izbrisanom bez utjecaja na preostale odredbe ovih Uvjeta.
9.3 Ustupanje – Obvezujete se da nećete ustupati, preprodavati, dati u podnajam ili na bilo koji način prenositi svoja prava ili obveze iz ovih Uvjeta. U slučaju kršenja ovog ograničenja na bilo koji način, bilo da je uspješno ili neuspješno, društvo ALD će bez odlaganja obustaviti isporuku svojih Usluga. Društvo ALD može ustupiti ove Uvjete u cijelosti ili djelomično bilo kojoj trećoj osobi prema vlastitom nahođenju.
9.4 Cjelokupni ugovor – Ovi Uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između ugovornih strana u odnosu na predmet ovog dokumenta te zamjenjuju sve i prethodne obavijesti, dogovore i sporazume između ugovornih strana, bilo da se radi o usmenim, izričitim ili prešutnim dogovorima u vezi s ovim dokumentom.

9.5 Nepostojanje odricanja, sporazuma ili izjava – U slučaju da ne poduzmemo nikakve radnje u odnosu na vaše ili tuđe kršenje ovih odredbi to ne znači da se odričemo prava na postupanje po navedenom kršenju ili po budućim sličnim ili drugačijim kršenjima. Osim ako je izričito i specifično navedeno u Uvjetima, nikakva jamstva, izjave, odobrenja, odricanje ili druge radnje ili propusti društva ALD ili njegovih Povezanih društava neće se smatrati pravno obvezujućima za ALD i njegova povezana društva.