Politika zaštite osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

Svrha

Vaša privatnost za nas predstavlja važno pitanje. Cilj ove Politike zaštite osobnih podataka je objasniti način na koji prikupljamo, pohranjujemo, koristimo i priopćavamo Vaše osobne podatke kad god koristite naše proizvode i usluge, naše internetske stranice ili kada ste u kontaktu s društvom ALD Automotive d.o.o.

Cilj ove Politike zaštite osobnih podataka također je definiranje pretpostavki kojima se uvjetuje način obrade i zaštite tih podataka.

 

Opća načela

ALD Automotive d.o.o. shvaća Vaše bojazni u pogledu povjerljivosti Vaših osobnih podataka. U donjem tekstu opisujemo način na koji prikupljamo podatke i kako ih koristimo, uz kratki prikaz Vaših prava. Molimo Vas da navedeno pažljivo pročitate kako bi postupak bio što pravedniji, transparentniji i sigurniji.

Sljedeća načela zauzimaju središnje mjesto glede načina obrade Vaših osobnih podataka:

 • Transparentnost  i  pravednost:  Kada  prikupljamo  i  obrađujemo  Vaše  osobne  podatke, obavještavamo Vas o tome tko prikuplja i prima ove podatke te o razlozima za navedeno. Kada to zahtijeva zakon, uvijek tražimo Vašu prethodnu privolu (npr. prije prikupljanja svih osjetljivih podataka ili slanja materijala za direktni marketing (tzv. newsletter-a) izvan i neovisno o informiranju o izvršavanju ugovora). Vaše osobne podatke nikada ne koristimo u svrhe koje nisu sukladne onima prikazanim u ovom dokumentu.
 • Opravdanost: ALD Automotive d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje osobne podatke ako to nije zakonski utemeljeno. Vaše osobne podatke koristimo samo u odgovarajuće poslovne svrhe (npr. za pružanje usluga, upravljanje svim aspektima odnosa s klijentima, upravljanje voznim parkom klijenata, upravljanje financijskim odnosima s klijentom, za marketinške aktivnosti prema klijentima, profiliranje s ciljem unaprjeđenja usluge za klijente, za provođenje anketa o zadovoljstvu ili sastavljanje izvješća i sukladnost s našim pravnim obvezama).
 • Minimizacija: prikupljamo samo osobne podatke koji su nužno potrebni za ostvarenje svrhe kako je definirana ovim dokumentom. Osjetljive podatke prikupljamo samo kada je to važno. Poduzimamo sve razumne mjere kako bismo zajamčili da su Vaši evidentirani osobni podaci točni, potpuni i ažurni.

 • Privatnost: nastojimo osigurati zaštitu privatnosti pri provedbi obrade osobnih podataka. U ovu svrhu također obavljamo procjenu učinka na privatnost kako bismo zajamčili da su naše mjere osiguranja primjerene i da su Vaši podaci zaštićeni.

 

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke zadržavamo samo dok se nalazite u poslovnom odnosu s društvom ALD Automotive, ili tijekom vremena do isteka razdoblja računajući od našeg posljednjeg kontakta, a koje je određeno prema lokalnom zakonodavstvu ili s obzirom na potrebu da se ostvari sukladnost s pravnim obvezama društva ALD Automotive d.o.o.

U slučaju pokretanja odgovarajućeg postupka pred nadležnim tijelom javne vlasti, Vaše osobne podatke možemo zadržati do završetka takvog pravnog postupka, uključujući i njegove stadije korištenja pravnih lijekova. Nakon toga podatke brišemo ili arhiviramo sukladno zakonu na snazi.

U svakom slučaju, Vaše osobne podatke društvo ALD Automotive d.o.o. ne zadržava u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju duže nego što je to nužno za ostvarenje svrhe zbog kojih su ti podaci prikupljeni ili obrađivani, odnosno sukladno odredbama relevantnih zakona koji su na snazi.

Kako jamčimo sigurnost i integritet Vaših osobnih podataka?

Vaše podatke štitimo putem tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti (uključujući obrazovanje i obuku relevantnog osoblja) od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka ili izmjene, neovlaštenog priopćavanja ili pristupa, te svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Pristup Vašim podacima u našem društvu je omogućen samo onim timovima i radnicima koji trebaju biti upoznati s Vašim podacima. Jamčimo provedbu prava i politika administriranja u okviru našeg društva i poduzimamo sve mjere kako bismo zajamčili da naši radnici, savjetnici i pružatelji usluga Vaše podatke drže povjerljivima.

Kako možete izraziti svoje preferencije kada je riječ o korištenju Vaših osobnih podataka?

Kako biste u bilo koje trenutku mogli ostvariti prava definirana u sljedećim odjeljcima, molimo da obavijestite Službenika za zaštitu podataka u društvu ALD Automotive d.o.o., koji će obraditi Vaš zahtjev, putem e-mail adrese: GDPRzastitapodataka@aldautomotive.com

Povlačenje privole. U slučajevima kada ste dali prethodnu privolu za obadu Vaših podataka, tu privolu možete povući u bilo kojem trenutku.

Pristup. Možete zatražiti pristup Vašim osobnim podacima koje čuvamo. Ako to zatražite, dostavit ćemo  Vam  sve  informacije  o  svrhama  obrade,  kategorijama  obrađenih podataka,  kategorijama primatelja, razdoblju čuvanja podataka, Vašim pravima na ispravljanje podataka, njihovo brisanje ili ograničenje podataka kojima je omogućen pristup ako je to primjenjivo, itd.

Prenosivost podataka. Također možete dobiti primjerak svih osobnih podataka koje smo evidentirali o Vama u obliku koji je kompatibilan te u strukturi kojom Vam se omogućuje korištenje Vašeg prava na prenosivost podataka.

Ograničenje obrade. Možete zatražiti ograničenje obrade u sljedećim slučajevima:

 • za razdoblje koje će omogućiti društvu ALD Automotive d.o.o. da provjeri točnost Vaših osobnih podataka u slučaju da osporavate točnost Vaših osobnih podataka;
 • ako je obrada nezakonita i ako želite ograničiti svoje osobne podatke umjesto da ih izbrišete; 

 • ako želite da društvo ALD Automotive d.o.o. čuva Vaše osobne podatke jer su Vam potrebni za Vašu obranu u kontekstu pravnih zahtjeva;
 • ako ste podnijeli prigovor na obradu, ali društvo ALD Automotive d.o.o. treba provjeriti ima li opravdane razloge za takvu obradu koji mogu imati prednost pred Vašim pravima.

Ispravljanje/ brisanje. Također možete zatražiti od nas da ispravimo, izmijenimo ili izbrišemo sve informacije koje nisu potpune, nisu ažurne ili su netočne. Možete zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima:

 • ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u svrhe obrade podataka;
 • ako ste povukli svoju privolu za obradu podataka temeljenu isključivo na takvoj privoli;
 • ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka;
 • ako osobne podatke treba izbrisati zbog sukladnosti s pravnim obvezama primjenjivima na društvo ALD Automotive d.o.o. Kada je riječ o takvom brisanju, poduzet ćemo razumne korake kako bismo obavijestili druge subjekte unutar grupacije ALD i SOCIETE GENERALE koji su možda uključeni u obradu podataka.

Prigovor. Također, možete podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku kada ih se koristi u svrhe marketinga ili profiliranja da bi Vam se slala ciljana promidžba ili da izrazite prigovor  na  dijeljenje  Vaših  podataka s  trećim  osobama ili  u  okviru  grupacije ALD  i  SOCIETE GENERALE.

Pritužba. Također imate pravo uložiti pritužbu pri nadležnom nadzornom tijelu.

Možete dostaviti i svoje upute kada je riječ o pohrani, brisanju ili priopćavanju Vaših osobnih podataka nakon Vaše smrti. Takve upute mogu biti općenite ili određene.

 

Posebni uvjeti za zaštitu Vaših osobnih podataka

Koje aktivnosti i osobe su predmet prikupljanja podataka?

Ova se Politika primjenjuje na sve izvore podataka koje globalno prikuplja grupacija ALD i SOCIETE GENERALE i obrađuje društvo ALD Automotive d.o.o. u kontekstu različitih aktivnosti Grupacije ALD i SOCIETE GENERALE, kao što su korporativni leasing automobila, privatni leasing automobila, prodajne lokacije, izvori trećih, korištenje naše internetske stranice ili mobilnih aplikacija te sve aktivnosti obrade izvan Interneta.

Možemo prikupljati i obrađivati Vaše osobne podatke ako pripadate jednoj od sljedećih kategorija ispitanika:

 1. ljudski potencijali ALD  Automotive d.o.o.  te  ljudski  potencijali grupacije ALD  i SOCIETE GENERALE
 2. klijenti  društva  ALD  Automotive  d.o.o.  te  klijenti  subjekata  grupacije  ALD  i SOCIETE GENERALE

  -     management

  -     sve ostale osobe iz sustava klijenata angažirane u ispunjenju ugovorom definirane usluge leasinga, primjera radi:

              ~ vozači automobila danih u leasing našim ugovornim partnerima,

              ~ voditelji voznog parka itd.

  -     stvarni vlasnici pravnih osoba klijenata

  -     osobe koje su nositelji upravljačkih i imovinskih prava u pravnim osobama klijentima itd.

 3. potencijalni klijenti,
 4. partneri,
 5. isporučitelji roba te pružatelji usluga, skupno dobavljači, u realizaciji pravnog i poslovnog posla leasinga.

Tko kontrolira podatke?

U Republici Hrvatskoj, ALD Automotive d.o.o. provodi ranije opisane aktivnosti obrade. Ovaj dio se odnosi na obradu Vaših osobnih podataka od strane ALD Automotive d.o.o. kao voditelja obrade podataka.

U ALD Automotive d.o.o., Službenik za zaštitu podataka odgovoran za Vaše osobne podatke je osoba koja je kao takva u određenom trenutku u vremenu posebno imenovana i označena na internetskim stranicama društva.

Kako koristimo Vaše osobne podatke?

ALD Automotive d.o.o. koristi Vaše osobne podatke radi unaprjeđenja usluga i izvršavanja obveza preuzetih u okviru ugovorom definiranih poslova leasinga.

Stoga, ALD Automotive d.o.o. može koristiti Vaše osobne podatke u sljedećim slučajevima:

(a)        Radi izvršenja ugovora

(i)         na  općoj  razini  za  upravljanje komercijalnim odnosom s  Vama i  Vašom tvrtkom, odgovaranje na zahtjeve za procjenom, otvaranje računa klijenata, ispunjavanje Vaše narudžbe za usluge i povezane aktivnosti, dokazivanja ispunjenja naručenih usluga i povezanih aktivnosti, upravljanje događanjima, upućivanje obavijesti za Vas glede Vašeg ugovora, odgovaranje na Vaše upite i zahtjeve za provjerom, pružanje korisničke usluge, upravljanje računima, podršku i povezanu obuku našeg osoblja koje je uključeno u takvim aktivnostima i za pružanje drugih usluga povezanih s Vama;

(ii)        za partnere u white-label partnerstvu: za usluge upravljanja voznim parkom s izvješćima i mini programima, za ključne klijente, pomoć u pozivnom centru i praćenje voznih parkova ključnih klijenata;

(iii)       kako  bi  se  omogućile ankete o  zadovoljstvu klijenata  za profesionalne trgovce vezano za remarketing usluga leasinga automobila putem internetske platforme za oglašavanje rabljenih automobila kojima ističu ugovori o leasingu;

(iv)       za obavljanje upravljačkog izvještavanja unutar ALD Automotive d.o.o. te ALD i SOCIETE GENERALE grupacije, i to o temama: Prodaja, Nabava, Financije i rizik, Određivanje cijena, Osiguranje;

(v)        za obavljanje regulatornog izvještavanja prema nadležnim tijelima javne vlasti, sukladno pozitivnim nacionalnim propisima;

(vi)       za ispunjenje zakonskih obveza u odnosu na ljudske resurse te korisnike u pogledu mjera ograničavanja utvrđenih pravnim aktima Ujedinjenih naroda, Europske unije, odnosno Europske zajednice i drugih međunarodnih organizacija koji obvezuju Republiku Hrvatsku

(vii)       kako bi se vozačima omogućile aplikacije za praćenje statusa vozila (npr. Ecodrive) ili voditeljima alati za praćenje voznog parka; 

(viii)     za izvještavanje o rezultatima ankete o zadovoljstvu korisnika. 

 

(b)        Uz vašu informiranost i privolu

(i)         Marketinške svrhe: Vaše podatke ćemo možda koristiti da Vam se obratimo, što podliježe pribavljanju Vaše privole kada je to primjenjivo, o novim ponudama ili uslugama i posebnim ponudama za koje mislimo da bi mogle biti vrijedne za Vas ili da Vam šaljemo marketinška priopćenja; možda ćemo analizirati Vaš profil klijenta i preferencije te pokrenuti multikanalne marketinške kampanje putem automatiziranih alata, kontaktirati Vas putem SMS-a, e-maila ili Vam poslati brošure;

(ii)        Zadovoljstvo  korisnika:  temeljeno  na  ciljanim  marketinškim  alatima  i analizama, možda ćemo Vam slati kvalitativne analize za naše proizvode i usluge;

(iii)       Također Vas možemo pozvati na sudjelovanje u marketinškim događanjima, igrama ili kvizovima putem naših mobilnih aplikacija i/ili internetskih stranica;

(iv)       Internetske  stranice  i  cookies  (kolačići):  potencijalno  ćemo prikupljati informacije putem kolačića kako bismo ostvarili bolje iskustvo i poboljšali Vaše iskustvo pri korištenju internetskog preglednika, naime, za pohranjivanje Vaših preferencija i parametara kako bi se uštedjelo vrijeme (kao što su jezične preferencije), omogućivanje prijave, radi borbe protiv prijevare i analize učinka naše internetske stranice i usluga, o čemu se dodatno možete informirati o politici uporabe „cookies“ (kolačića) na niže navedenoj adresi.

Ova nam informacija pomaže da poboljšamo svoje internetske stranice i aplikacije i da bolje razumijemo proizvode i usluge sukladno Vašim preferencijama.

Također koristimo kolačiće za internetsku analitiku za mjerenje aktivnosti

internetskih stranica i određivanje područja internetskih stranica koja se najviše posjećuju.

Mi ćemo možda instalirati funkcionalne kolačiće kako bismo olakšali Vaš posjet našim internetskim stranicama ili aplikacijama, no Vi možete izraziti svoje preferencije vezano za kolačiće koji se koriste za ciljanu promidžbu  na temelju korisničkog ponašanja putem opcija u postavkama o privatnosti Vašeg internetskog preglednika, što bi trebalo uključivati značajke za sprječavanje pohrane podataka na terminalu ili obrade već pohranjenih podataka na takvom terminalu, osim ako uključite značajku kojom se omogućuje takva pohrana ili obrada.

Za više informacija molimo Vas da pročitate Politiku kolačića  koja je dostupna na internetskim stranicama ALD Automotive d.o.o.

(v)       Profiliranje: u svrhu poboljšanja našeg shvaćanja Vaših interesa i bojazni: Vaše osobne podatke možemo koristiti za poboljšanje naše internetske stranice i proizvoda, kako bismo iskustvo koje ostvarujete s nama prilagodili Vašim potrebama i  kako bi  naše marketinške aktivnosti ispunile  Vaše  potrebe i interese. Smatramo da je također u našem interesu da Vam pružimo bolju uslugu i da odgovorimo Vašim potrebama kada to zahtijevaju regulatorne obveze.

(vi)       za provedbu obrade provjere korisnika, provjere kreditne sposobnosti i načela dobrog poznavanja klijenta (KYC) u kontekstu white-label partnerstva; za obavljanje ocjene korisnika

(vii)      koristimo Vaše osobne podatke za održavanje poslovne evidencije u pravne, administrativne i revizijske svrhe.

Koje vrste osobnih podataka prikupljamo?

Prikupljamo sljedeće vrste osobnih podataka:

 • podaci za identifikaciju i kontakt, kao što su Vaša tvrtka i/ili naziv, Vaše ime, prezime, identifikacijski broj, grad, broj telefona/mobilnog telefona ili e-mail adresa;
 • profesionalne informacije, kao što je Vaše radno mjesto ili poslovna adresa;
 • financijske/informacije o kreditnoj sposobnosti, kao što je Vaš datum odobrenja linija financiranjaili podaci o ugovoru;
 • osobni detalji: kao što je Vaš spol, datum rođenja, državljanstvo, jezik (jezici), ili osobne preferencije (navike, omiljeni automobil, itd.);

 • podaci o vozaču, kao što je broj/kopija vozačke dozvole ili kod kojim se vozač identificira;

 • podaci o međunarodnim mjerama ograničavanja utvrđenima pravnim aktima Ujedinjenih naroda, Europske unije, odnosno Europske zajednice i drugih međunarodnih organizacija koji obvezuju Republiku Hrvatsku

 • Također možemo prikupljati informacije o Vama neizravno od naših poslovnih partnera ili sa platformi društvenih medija.

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas (npr. ako kreirate račun na jednoj od naših stranica ili ako obavite kupnju) ili pasivno (npr. korištenjem alata za praćenje kao što su kolačići  internetskog preglednika) ili od trećih strana (npr. putem platforma društvenih medija).

ALD u svom poslovanju koristi partnere pružatelje usluga, koji također prikupljaju osobne podatke klijenata radi izvršenja ugovorenih usluga. 

ALD jamči svojim klijentima da je svojim partnerima nametnuo ugovornu obvezu da oni kao ALD partneri prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka, bilo kao izvršitelji ili voditelji obrade podataka, provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, kojima je osigurana zaštita prava ispitanika. 

Također ALD beziznimno zahtijeva i postavlja takve ugovorne zahtjeve da partneri prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka ispitanika poštuju odredbe ALD-ove Politike zaštite osobnih podataka, kao i odredbe svojih Politika zaštite osobnih podataka s kojima su Vas dužni upoznati kad obrađuju podatke kao voditelji obrade podataka.

Kolačići i drugi alati za praćenje

Kako bismo Vam pružili bolje iskustvo kada posjetite našu stranicu ili koristite naše mobilne aplikacije, prikupljamo određene informacije automatiziranim sredstvima koristeći tehnologije kao što su kolačići, pikselske oznake, alat za analizu internetskog preglednika, poslužiteljski zapisi i web pratilice (npr. Matomo).

Ako koristite naše internetske stranice, možemo prikupljati podatke o internetskom pregledniku koji koristite i Vašem ponašanju pri korištenju preglednika.

Ako koristite našu mobilnu aplikaciju, možemo prikupiti vašu GPS lokaciju, što podliježe pribavljanju Vaše privole kada je to potrebno. Također možemo pratiti učestalost vašeg korištenja aplikacije i gdje ste je preuzeli.

Korištenje vozila

Ako Vaša tvrtka koristi naše usluge leasinga automobila, možemo prikupljati podatke o vozilu (kao što je registracija vozila, kilometraža vozila ili zadnji tehnički pregled vozila) i ponašanju vozača (kao što je prosječna brzina) u svrhu ispunjenja ugovorom definiranih usluga leasinga.

S kime dijelimo Vaše osobne podatke?

Shvaćamo da ne želite da Vaše osobne podatke direktno dostavljamo trećim osobama u njihove marketinške svrhe bez Vašeg dopuštenja. Međutim, povremeno moramo surađivati s partnerima ili izvršiteljima obrade kako bismo za Vas obavili traženu uslugu i pružili bolje iskustvo u gore navedene svrhe. Stoga dijeljenje Vaših osobnih podataka ograničavamo kako slijedi s obzirom na omogućivanje pristupa samo ovlaštenima:

 • s  internim  odjelima  društva:  Odjel  prodaje i  marketinga,  Odjel  operative,  Odjel računovodstva i financija i Odjel unutarnjih kontrola, rizika i usklađenosti sa zakonom. U okviru grupe ALD i SOCIETE GENERALE možemo dijeliti Vaše osobne podatke s drugim subjektima članovima grupe ALD i SOCIETE GENERALE, koji Vaše osobne podatke smiju koristiti samo u skladu s ovom Politikom;
 • s našim pružateljima usluga, kao što su pružatelji usluga zakupa prostora na internetskom poslužitelju, pozivni centri, administratori podataka, smješteni u Republici Hrvatskoj, Francuskoj Republici ili u Europskom gospodarskom području koje se upućuje da koriste Vaše osobne podatke samo u skladu s našim uputama;

 • s nepovezanim marketinškim partnerima, ali samo uz Vašu privolu;
 • kada je to potrebno za prodaju ili prijenos poslovne imovine, u Vezi sa stečajnim postupkom, za provođenje naših prava, zaštitu imovine, te zaštitu prava, imovine ili sigurnosti drugih ili po potrebi za podršku vanjskoj reviziji, usklađenosti i funkcijama korporativnog upravljanja;
 • kada to zakon zahtijeva, kao na primjer u slučaju sudskog poziva, uključujući tijela za ovrhu i sudove u državama u kojima poslujemo, ili kod dostave podataka ministarstvu nadležnom za vođenje Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose.

Molimo da imate na umu kako također možemo koristiti i priopćiti osobne podatke o Vama koji ne omogućuju osobnu identifikaciju, odnosno osobne podatke u zbirnom obliku u kojem vas više nije moguće identificirati.

Kako se prenose vaši osobni podaci?

Neke od država koje primaju ili imaju pristup Vašim podacima možda ne pružaju istu razinu zaštite podataka kao Republika Hrvatska, kao država sjedišta društva ALD Automotive d.o.o. i država u kojoj ste dali svoje podatke. Za popis ovih država možete se obratiti Službeniku za zaštitu podataka u društvu ALD Automotive putem e-mail adrese: GDPRzastitapodataka@aldautomotive.com.

Vaši podaci mogu se prenositi, pohranjivati ili obrađivati u bilo kojoj državi ili teritoriju jednog ili više povezanih društava koja su smještena izvan Europskog gospodarskog područja u svrhu upravljanja odnosima s klijentima na globalnoj razini grupe ALD i SOCIETE GENERALE kojoj pripada društvo ALD Automotive d.o.o., uz pružanje jedinstvenih usluga leasinga automobila s globaliziranim voznim parkom automobila.

Također, možemo prenijeti Vaše osobne podatke pružateljima usluga koji su uključeni u pružanje usluga pozivnih centara (smješteni u državama izvan Europskog gospodarskog područja), pružateljima usluga zakupa prostora na internetskom poslužitelju, usluge podrške i održavanja (smještene u državama izvan Europskog gospodarskog područja) ili pružanje bilo kakvog drugog alata za obradu osobnih podataka naših korisnika ili potencijalnih klijenata.

Pri prijenosu Vaših podataka, štitimo i pružamo adekvatnu zaštitu za prijenos Vaših osobnih podataka primateljima u tim državama putem sklapanja sporazuma o prijenosu podataka temeljenih na standardnim odredbama Europske komisije s takvim primateljima podataka.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše prikupljene osobne podatke zadržavamo u svrhe i u gore navedenim uvjetima tijekom razdoblja koje je ograničeno na nužno potrebno vrijeme.

Kako možete stupiti u kontakt s nama ili tijelom za nadzor kako biste podnijeli prigovor?

Ako imate nekih pitanja, pritužbi ili komentara vezano za ovu Politiku zaštite osobnih podataka ili vezano za naše postupke prikupljanja podataka, molimo Vas da nam se obratite pismenim putem na adresu:

ALD Automotive d.o.o. 

„Napomena: za Službenika za zaštitu podataka“

10010 Zagreb, Veliko Polje, Betinska 1

ili pošaljite e-mail na sljedeću adresu: GDPRzastitapodataka@aldautomotive.com

Svoju pritužbu također možete podnijeti pri nadzornom tijelu države u kojoj ste smješteni ako imate nekih bojazni vezano za obradu Vaših osobnih podataka od strane društva ALD Automotive d.o.o. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Što se događa kada izmijenimo ovu Politiku zaštite osobnih podataka?

Naša Politika zaštite osobnih podataka može se povremeno mijenjati kako bi odražavala promjene u našem načinu obrade Vaših osobnih podataka. Međutim, ove će promjene ostati u potpunosti sukladne primjenjivom pravu. Potičemo Vas da s vremena na vrijeme pregledate ovu stranicu u potrazi za aktualnim informacijama o našoj praksi zaštite privatnosti. Sukladno zakonu, obavijestit ćemo Vas o svim značajnim promjenama.