Općenita obavijest za primatelje leasinga o bitnim elementima preračunavanja

ALD Automotive d.o.o. potpisnik je Etičkog kodeksa za zamjenu hrvatske kune eurom. Ovaj kodeks garantira najviše etičke standarde u procesu uvođenja eura.

U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, leasing društva članovi Udruženja leasing društava HGK objavljuju općenitu obavijest o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i njegovu utjecaju na prethodno ugovorene usluge te bitnim elementima preračunavanja kuna u eure u tim ugovornim odnosima.

O EURU 

Euro je zajednička valuta velikog dijela država članica Europske unije i jedan od glavnih simbola europske integracije. Odlukom Vijeća Europske unije Hrvatska postaje dvadeseta država članica europodručja od 1. siječnja 2023. godine.

KONVERZIJA

Fiksni tečaj konverzije je neopozivo fiksiran tečaj konverzije između eura i kune koji ima pet decimala, utvrđen uredbom Vijeća EU-a u skladu s člankom 140. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Fiksni tečaj konverzije kune, kojeg je odredilo vijeće Europske unije, iznosi:
1 EUR = 7,53450 HRK
Fiksni tečaj konverzije je javno objavljen  Odlukom Vlade Republike Hrvatske o objavi uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, koja je Odluka objavljena u Narodnim Novinama broj 85/22 od dana 22. srpnja 2022. godine, te se ista može pronaći na službenoj internetskoj stranici Narodnih novina: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1302.html.

Preračunavanje novčanih iskaza vrijednosti provodi se bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura a zbog preračunavanja potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

UGOVORI O LEASINGU

Uvođenje eura kao službene valute ne utječe na valjanost postojećih ugovora i pravnih instrumenata u kojima se navodi kunska valuta. Također, sva ostala prava i obveze ugovornih strana iz Ugovora o leasingu, osim onih koji se odnose na promjenu službene valute  i zakonskog sredstva plaćanja, kako je navedeno u ovoj obavijesti, ostaju nepromijenjena. Iznosi u kunama preračunat će se u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije, bez naknade.

Preračunavanje će se provesti primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Fiksni tečaj konverzije kod ugovora o leasingu u kuni primjenjuje se na:
 • nedospjeli iznos glavnice u kuni
 • dospjeli obračunati, a neplaćeni iznos glavnice u kuni
 • ostale nedospjele iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa i
 • ostale dospjele obračunate, a neplaćene iznose u kuni koji proizlaze iz ugovornog odnosa.
Preračunavanje kuna u eure izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju veličine treće decimale.
Pri preračunavanju se primjenjuje sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja: 
 • ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena; primjerice: 215,22 HRK preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 28,5646 EUR – treća decimala je 4 te će iskazana vrijednost u eurima biti 28,56;
 • ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan; primjerice: 215,33 HRK preračunato prema fiksnom tečaju konverzije iznosi 28,5792 EUR – treća decimala je 9 te će iskazana vrijednost u eurima biti 28,58.
Kod ugovora o leasingu u kuni s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.

Što s kamatnim stopama?

Kod ugovora o leasingu koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa neće se mijenjati.

U ugovorima kod kojih je ugovorena promjenjiva kamatna stopa parametar se neće mijenjati, osim u slučajevima gdje je kao parametar korištena Nacionalna referentna stopa (NRS) za kunu. Nakon dana uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristit će se referentna kamatna stopa za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti koju će objavljivati Hrvatska narodna banka.

Navedene promjene neće dovesti do porasta kamatnih stopa zbog uvođenja eura.

Kada će stići obavijesti s detaljnim informacijama?

Leasing društva  će primateljima leasinga koji imaju ugovore o leasingu u kuni dodatno poslati individualnu obavijest. Individualna obavijest se šalje najkasnije 30 dana nakon datuma uvođenja eura te sadrži informacije o konkretnim iznosima koji će se preračunavati, modifikaciji parametara, maržama, visini kamatnih stopa te, ako je primjenjivo, novi otplatni plan /plan plaćanja.

Individualna obavijest će sadržavati preračunato stanje duga na određeni datum po izboru leasing društva, koji ne može biti raniji od dana uvođenja eura, za stanja koja su do dana uvođenja eura bila izražena u kunama. Odabrani datum leasing društva koji objavljuju ovu Općenitu obavijest je 01.01.2023.

Preračunato stanje duga za primatelja financijskog leasinga obuhvaća:
 • učešće
 • leasing ratu
 • stanje neotplaćene glavnice na dan uvođenja eura (01.01.2023.)
 • otkupnu vrijednost objekta leasinga te
 • stanje neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura (31.12.2022).
Preračunato stanje duga za primatelja operativnog leasinga obuhvaća:
 • jamčevinu (ukoliko je ugovorena)
 • posebnu najamninu (ukoliko je ugovorena)
 • leasing obrok
 • ostatak vrijednosti te
 • stanje neplaćenih dospjelih obveza u HRK prije datuma uvođenja eura (31.12.2022).

 

DVOJNO ISKAZIVANJE CIJENA I NOVČANIH IZNOSA ZA POTROŠAČE

U sklopu priprema za uvođenje eura jedna od prvih promjena je dvojno iskazivanje bitnih informacija u kunama i u eurima od 05. rujna 2022. godine do 31. prosinca 2023. na sljedećim stavkama:

 • u Odluci o tarifi naknada, odnosno u cjeniku naknada i troškova za potrošače za usluge dostupne u poslovnicama i na internetskoj stranici leasing društva
 • u ugovorima o leasingu u kunama koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura i to:

(a)    kod financijskog leasinga:
o   iznos učešća
o   iznos leasing-rate
o   trošak obrade ugovora
o   otkupna vrijednost objekta leasinga
(b)    kod operativnog leasinga:
o   iznos jamčevine
o   iznos leasing obroka
o   trošak obrade ugovora
(c)     u predugovornom dokumentu kod ugovora o leasingu u kunama
o   iznos učešća odnosno jamčevine
o   iznos leasing rate odnosno obroka
o   trošak obrade ugovora
o   otkupna vrijednost
 • uz dvojno iskazivanje cijena i novčanih iznosa leasing društva će prikazati i fiksni tečaj konverzije

 

ETIČKI KODEKS

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj nakon konverzije potrošač ne smije biti u financijski nepovoljnijem položaju nego što bi bio da euro nije uveden.

U cilju zaštite potrošača leasing društva moći će pristupiti Etičkom kodeksu čime se obvezuju da pri konverziji neće postupati suprotno interesima potrošača te da neće doći do neopravdanog povećanja cijena uzrokovanih uvođenjem eura. Svi poslovni subjekti koji pristupe Etičkom kodeksu postavljaju vizualne identifikacijske oznake - logotip kojim se potrošačima signalizira da se radi o pouzdanom poslovnom subjektu koji na ispravan način preračunava i iskazuje cijene i druge novčane iskaze vrijednosti i koji proces uvođenja eura nije iskoristio za neopravdano povećanje cijena.

Popis aktivnih poslovnih subjekata koji su pristupili Etičkom kodeksu za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj javno je dostupan na internetskoj stranici https://etickikodeks.mingor.gov.hr.

Sve aktualnosti o uvođenju eura mogu se pronaći na stranici www.euro.hr.

 
 
Obavijest se objavljuje u ime sljedećih članova Udruženja leasing društava HGK:
AGRAM LEASING d.o.o.
ALD -AUTOMOTIVE d.o.o.
BKS – LEASING CROATIA d.o.o.
ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S-LEASING d.o.o.
I4NEXT LEASING CROATIA d.o.o.
IMPULS-LEASING d.o.o
MOBIL LEASING d.o.o.
OTP LEASING d.d.
PBZ-LEASING d.o.o.
RAIFFEISEN LEASING d.o.o.
UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o.
VOLVO FINANCIAL SERVICES LEASING d.o.o.